பாசனத்திற்காக உரிய நேரத்தில் தண்ணீர் திறக்க உத்தரவிட்ட முதலமைச்சருக்கு விவசாயிகள் நன்றி