சூரிய சக்தி மோட்டார் பம்பு செட்டுகளுக்கு 80% மானியம்