போக்குவரத்து துறையில் 1600 வாரிசு தாரர்களுக்கு கருணை அடிப்படையில் வேலை