பொங்கல் பண்டிகைக்கு 12,624 சிறப்புப் அரசு பேருந்துகள்