மஞ்சுவிரட்டின்போது மரணமடைந்த காவலரின் மனைவிக்கு அரசு வேலை