மதுரை மாவட்டத்தில் 3,912 பேருக்கு சிறு வணிக கடனுதவி வழங்கப்பட்டு உள்ளது