தமிழகத்தை ‘கடும் இயற்கை பாதிப்பு’ மாநிலமாக அறிவித்தது மத்திய அரசு