மிஸ்டர் ஸ்டாலின்…. எதை மன்னிப்பது?’- நிர்மலா பெரியசாமி கேள்வி