அதிமுக கட்சிப் பொறுப்பிலிருந்து நத்தம் விஸ்வநாதன் நீக்கம்