முதற்கட்டமாக 50 இடங்களில்,அம்மா வை-பை வசதி, இலவச இணையதளம் தொடக்கம்