அம்மா உணவகங்களை திறந்தது மனதிற்கு பூரிப்பை தருகிறது