குழந்தைகள் இறப்பு குறைவு விகிதத்தில் தமிழகம் நாட்டிலேயே முதலிடம்