தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகத்திற்கு, சிறந்த கட்டமைப்பு, கல்வித் தரத்திற்கான “12-B Status” அந்தஸ்து