முதலமைச்சர் விரைவில் பூரண குணமடைந்து மக்கள் பணியாற்றுவர்