நிவாரணப்பொருட்கள் அமைச்சர்கள் – நிர்வாகிகள் வழங்கினர்