முதல்வர் ஜெயலலிதா உத்தரவுப்படி விவசாயிகளுக்கு நீர்த்தெளிப்பான் கருவிகள்