முதல்வர் ஜெயலிதாவின் சாதனைகளையும்,தி.மு.க.செய்த துரோகங்களையும் மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லுங்கள்