முதல்வர் நலமுடன் இருக்கிறார் விரைவில் மக்கள் பணியில் ஈடுபடுவார்