முன்னாள் படைவீரர்களின் வாரிசுகளுக்கு ரூ.3.45 லட்சம் கல்வி ஊக்கத்தொகை