விவசாயிகளுக்கு சுமார் 30 லட்சம் ரூபாய் மானியத்தில் வேளாண் கருவிகள்