ரூ.100 கோடியில் பசுமைத்தோட்டத்துடன் 500 கிராம ஊராட்சிகளில் பூங்காக்கள் அமைக்கப்படும்