ரூ.1580 கோடி மதிப்பில் கான்கீரிட் வீடுகள் கட்டும் புதிய திட்டம்