ரூ.13.65 கோடியில் 6 மீன்குஞ்சு உற்பத்திப் பண்ணைகள் மேம்படுத்தப்படும்