விபத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவினால் சன்மானம்