அனைவரும் அமைதியான, மகிழ்ச்சியான வாழ்வு வாழ வேண்டும்