விவசாயிகளின் வாழ்க்கையில் அரசியல் செய்ய வேண்டாம் : எதிர்க்கட்சிகளுக்கு முதல்வர் வேண்டுகோள்