வெள்ள சேதங்களை மீண்டும் பார்வையிட மத்திய குழு சென்னை வருகை