வீடுகளுக்கு ஒரே நாளில் மின் இணைப்பு வழங்கும் புதிய திட்டம்