12,500 பேருக்கு தாலிக்கு 8 கிராம் தங்கம் மற்றும் திருமண நிதியுதவி