தமிழகத்தில் 66.08 லட்சம் குழந்தைகளுக்கு போலியோ சொட்டு மருந்து