500, 1000 ரூபாய் தாள்களை ஆய்வு செய்து வாங்க வேண்டும்