605 கிராம சுகாதார செவிலியர்களுக்கு, பதவி உயர்வுக்கான கலந்தாய்வு